Địa chỉ các phòng ban

- Phòng Giám Đốc: 043.8283085
- Phòng Hành Chính: 043.8250651
- Phòng Tài Vụ: 043.8250980
- Văn phòng Dịch vụ việc làm số 1: 043.9282650
- Văn phòng Dịch vụ việc làm số 2: 043.8284156
- Phòng Dạy nghề: 043.8246213